Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Buitenlands vastgoed en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Buitenlands vastgoed en zijn directie.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Buitenlands vastgoed en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8 Indien Buitenlands vastgoed niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Buitenlands vastgoed in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Buitenlands vastgoed zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

2.2 Buitenlands vastgoed kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Buitenlands vastgoed daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Buitenlands vastgoed anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Buitenlands vastgoed niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3. Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

3.1 De overeenkomst tussen Buitenlands vastgoed en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Buitenlands vastgoed derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Buitenlands vastgoed dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3 Buitenlands vastgoed heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4 Buitenlands vastgoed is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Buitenlands vastgoed de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6 De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Buitenlands vastgoed ter beschikking heeft gesteld. Buitenlands vastgoed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Buitenlands vastgoed is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Buitenlands vastgoed zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Buitenlands vastgoed gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Buitenlands vastgoed bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Buitenlands vastgoed op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Buitenlands vastgoed een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.10 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Buitenlands vastgoed gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (kosten) aan de zijde van Buitenlands vastgoed daardoor direct of indirect ontstaan.

3.11 Indien Buitenlands vastgoed met de Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Buitenlands vastgoed onder navolgende omstandigheden niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze bepaalde prijs.

– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Buitenlands vastgoed rustende verplichting ingevolge de wet.

– indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst.

– In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Buitenlands vastgoed alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren.


Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 Buitenlands vastgoed is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

– Na het sluiten van de overeenkomst Buitenlands vastgoed ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

– Indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

– indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Buitenlands vastgoed kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

– Buitenlands vastgoed wegens onmacht haar diensten niet kan uitvoeren, als voorbeeld kunnen covid-19 restricties benoemd worden waar Buitenlands vastgoed geen invloed op heeft.

– Voorts is Buitenlands vastgoed bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Buitenlands vastgoed kan worden gevergd.

4.2 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Buitenlands vastgoed gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Buitenlands vastgoed op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Buitenlands vastgoed de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4 Indien Buitenlands vastgoed tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.5 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Buitenlands vastgoed gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Buitenlands vastgoed, zal Buitenlands vastgoed in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Buitenlands vastgoed extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Buitenlands vastgoed anders aangeeft.

4.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Buitenlands vastgoed vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Buitenlands vastgoed op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.8 Indien de Opdrachtgever een service annuleert na aanbetaling/betaling, dan zal Buitenlands vastgoed de aanbetaling/betaling niet aan de Opdrachtgever restitueren.


Artikel 5. Overmacht

5.1 Buitenlands vastgoed is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Buitenlands vastgoed geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Buitenlands vastgoed niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Buitenlands vastgoed of van derden daaronder begrepen. Buitenlands vastgoed heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Buitenlands vastgoed zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3 Buitenlands vastgoed kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4 Voor zover Buitenlands vastgoed ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Buitenlands vastgoed gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6. Betaling en incassokosten

6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Buitenlands vastgoed aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Buitenlands vastgoed aangegeven. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 0,5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 0,5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3 Buitenlands vastgoed heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.4 Buitenlands vastgoed kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Buitenlands vastgoed kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.6 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Buitenlands vastgoed echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het door in het kader van de overeenkomst Buitenlands vastgoed geleverde blijft eigendom van Buitenlands vastgoed totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Buitenlands vastgoed gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2 Het door Buitenlands vastgoed geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Buitenlands vastgoed veilig te stellen.

7.4 Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Buitenlands vastgoed daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5 Voor het geval Buitenlands vastgoed zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Buitenlands vastgoed en door Buitenlands vastgoed aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Buitenlands vastgoed zich bevinden en deze terug te nemen.


Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1 De door Buitenlands vastgoed te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

8.2 De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Buitenlands vastgoed geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

8.3 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen zo snel mogelijk (binnen 14 dagen) aan Buitenlands vastgoed te worden gemeld. De Opdrachtgever dient Buitenlands vastgoed in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.4 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Buitenlands vastgoed opdracht gegeven heeft.

8.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.6 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Buitenlands vastgoed de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Buitenlands vastgoed, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Buitenlands vastgoed te retourneren en de eigendom daarover aan Buitenlands vastgoed te verschaffen, tenzij Buitenlands vastgoed anders aangeeft.

8.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde vanBuitenlands vastgoed daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Buitenlands vastgoed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Buitenlands vastgoed is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.2 Buitenlands vastgoed is op geen enkele wijze aansprakelijk (voor de student). Buitenlands vastgoed verleent slechts een dienst met het in verbinding brengen van student en bedrijf.

9.3 Indien Buitenlands vastgoed aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Buitenlands vastgoed beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 Buitenlands vastgoed is niet aansprakelijk voor geleden schade veroorzaakt door derden of situaties waar Buitenlands vastgoed geen invloed op had of heeft.

9.5 De aansprakelijkheid van Buitenlands vastgoed is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.


Artikel 10. Vrijwaring

10.1 De Opdrachtgever vrijwaart Buitenlands vastgoed voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Buitenlands vastgoed toerekenbaar is.

10.2 Indien Buitenlands vastgoed uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Buitenlands vastgoed zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Buitenlands vastgoed, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Buitenlands vastgoed en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.


Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 Buitenlands vastgoed behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Buitenlands vastgoed heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Buitenlands vastgoed partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 13. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

13.1 Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Buitenlands-vastgoed: www.buitenlands-vastgoed.nl

13.2 Wijzigingen, typefouten en eventuele veranderingen onder voorbehoud.

13.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


Artikel 14. Buitenlands vastgoed Specifieke voorwaarden

14.1 Bemiddeling/advies/ondersteuning bij aankoop van vastgoed of emigratie kunnen worden verzorgd door partners van Buitenlands vastgoed die zich kunnen bevinden in het buitenland. De persoon gaat dan ook akkoord dat zijn of haar ingevulde gegevens worden doorgestuurd naar het partner bedrijf van Buitenlands vastgoed. Buitenlands vastgoed zal hier ten aller zijde zorgvuldig en vertrouwd mee omgaan.

14.2 Personen die zich aanmelden voor bemiddeling/advies/ondersteuning kunnen hier geheel vrijblijvend vanaf zien totdat Buitenlands vastgoed de aanbetaling heeft ontvangen.

14.3 Wanneer personen afzien van services van Buitenlands vastgoed nadat zij de aanbetaling hebben gedaan, zal er geen restitutie plaatsvinden.

14.4 Wanneer de bemiddeling/advies/ondersteuning in zijn geheel afgerond is, zal Buitenlands vastgoed of partner van Buitenlands vastgoed om het resterende bedrag vragen van de student dat gekoppeld is aan zijn/haar overeenkomst. Er geldt een betalingstermijn van twee weken.

14.5 Ten alle tijden is de persoon zelf verantwoordelijk voor eigen gezondheid en veiligheid in het buitenland.

14.6 Buitenlands vastgoed verzorgt advies, tips en informatie over vastgoed en emigratie in het buitenland op basis van eigen ervaring en onderzoek. Buitenlands vastgoed is niet verantwoordelijk voor eventueel foutief advies, tips en/of informatie.

14.7 Diensten en/of services vanuit Buitenlands vastgoed vereisen input vanuit de klant. Wanneer de klant niet- of niet volledig input geeft aan Buitenlands vastgoed kan er geen optimale dienstverlening gegeven worden. Buitenlands vastgoed kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden en zal geen restitutie of korting geven aan de klant als blijkt dat de klant een gebrek aan input heeft geleverd.

14.8 De klant is zelf verantwoordelijk voor het regelen van vliegtickets, verzekering en visum. Echter, biedt Buitenlands vastgoed wel hulp hierbij, maar is nergens verantwoordelijk/verplicht voor.